مجموعه سازی :

کتابخانه بیمارستان بر اساس خط مشی سازمان مادر دارای خط مشی مستند و مکتوبی در خصوص هدف،محتوی و چارچوب مجموعه سازی منابع اطلاعاتی خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی است. این مجموعه سازی با توجه به نیازهای کاربران به طور منظم مورد بازبینی قرار میگیرد تا رضایتمندی آنها را فراهم سازد. لازم است که مجموعه کتابخانه پس از رسیدن به حدنصاب «تعداد کل مجموعه» بنا به نوع و زمینه فعالیت موضوعی و با توجه قوانین وجین و اهدا، بین دو تا شش درصد رشد سالانه داشته باشد.

مجموعه سازی منابع اطلاعاتی شامل منابع چاپی، غیرچاپی از اهداف اصلی خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی کتابخانه بیمارستان است که برای طیف وسیعی از کاربران فراهم می شود. کتابخانه باید هم منابع چاپی اصلی را برای اهداف آموزشی و هم منابع چاپی تخصصی درباره جدیدترین پژوهش ها را در دسترس قرار دهد.

کتابخانه باید کاربران خود را در خصوص استفاده از منابع اطلاعاتی آموزش دهد. در حالت ایده آل، باید یک کتابخانه در کنار کتابخانه تخصصی برای بیماران باشد که منابع آموزش بیمار، بروشورهای اطلاعاتی و منابع چاپی تفریحی و سرگرمی وجود داشته باشد.

این مجموعه شامل منابع زیر است:
- کتب درسی چاپی و الکترونیکی؛
- کتب مرجع چاپی و الکترونیکی مانند فرهنگ ها ، واژه نامه ها، دائره المعارف و غیره؛
- مجلات چاپی و الکترونیکی؛
- پایگاه های اطلاعاتی علمی مانند پاپمد ،اسکاپوس ،وب آف ساینس
و غیره؛

بسته های آموزشی چندرسانه ای؛
- مواد دیداری و شنیداری؛
- راهنماها، دست نامه ها و سال نامه ها؛
- بخشنامه ها و آیین نامه ها؛
- فهرست مندرجات الکترونیکی منابع کتابخانه؛
- بولتن های الکترونیکی؛
- خدمات نمایه سازی و چکیده نویس
فرایند وجین منابع کتابخانه :

Template settings