بیانیه رسالت :

کتابخانه بیمارستان مکانی است شامل منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیک که برای ارائه خدمت به کاربران تخصصی در راستای ارتقاء مراقبت از بیمار و سطح سلامت راه اندازی شده است.خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی توسط کتابدار متخصص با استفاده از فناوریهای نوین برای ارتقاء سطح مراقبت از بیماران ارائه میگردد.کتابخانه بیمارستان مطابق با رسالت و شرح وظایف سازمانی ابلاغ شده از سوی سازمان مادر، مأموریت دارد تا کاربران و نیازهای آنها را شناسایی نموده و بر اساس آن خدمات موردنیاز را فراهم سازد.مدیریت کتابخانه چشم انداز، خط مشی و فرایندهای مرتبط با خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی را برای کارکنان کتابخانه، کاربران و ذی نفعان تبیین نموده و آن را به صورت یک بیانیه مکتوب به اطلاع آنها می- رساند.کتابخانه بیمارستان مأموریت دارد تا خدمات کتابخانه واطلاع رسانی پزشکی را در راستای ارتقاء سطح مراقبت از بیمار و تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران با استفاده از فناوری های نوین فراهم نماید.کتابخانه با ارائه خدمات اطلاعاتی به روز، نیاز به اطلاعات مبتنی بر شواهد پزشکی کاربران خود را به طور کارآمد و مؤثر پاسخگو است.رسالت کتابخانه بیمارستان و خدمات اطلاع رسانی پزشکی، تأمین و دسترس پذیری منابع اطلاعاتی بالینی روزآمد برای کاربران شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، دانشجویان و پژوهشگران جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار است.بخشی از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی در راستای تأمین نیاز اطلاعاتی بیماران و خانواده های آنها ارائه میشود. اهداف کتابخانه بیمارستان بر اساس رسالت ، چشم انداز  و برنامه راهبردی برای بازه زمانی سه تا پنج سال آینده، تعیین میشوند.این اهداف بر مبنای چشم انداز ارائه خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی توسعه می یابند. لازم است اهداف با توجه به پیشبینی توسعه کتابخانه بیمارستان با در اختیار داشتن امکانات موجود پاسخگوی نیازهای آتی باشد.

ماموریت و چشم انداز :

چشم انداز خدمات کتابخانه واطلاع رسانی پزشکی باید کوتاه، موجز و الهام بخش از چیزی باشد که کتابخانه میخواهد در آینده به آن برسد. چشم انداز بر توسعه خدمات و برنامه های آینده بر حسب تغییرات نیازها و محیط تمرکز دارد. در تدوین چشم انداز به موارد زیر توجه میشود:
الف- در چارچوب سازمان و زمان بگنجد
ب- استاندارد جاه طلبانه ای از برتری ها و شایستگی ها وضع کند
پ- مسیر و مقصد را روشن سازد (آینده نگری)
ت- راهبرد را به حرکت درآورد
ث- بر خدمات و فناوری تأکید داشته باشد
ج- روشن و قابل فهم باشد
چ- همکاری و تعاون را میسر سازد
چشم انداز کتابخانه بیمارستان شهیداکبرآبادی:
کتابخانه مرکز آموزشی،درمانی شهیداکبرآبادی مصمم است با بهره گیری از شیوه های نوین علمی، پژوهشی و اطلاع رسانی به منظور ارتقای سطح سلامت، درمان و آموزش علوم پزشکی گام برداشته و با حفظ ارزش های والای انسانی و رعایت اخلاق حرفه ای در ایجاد محیطی مناسب جهت گسترش کمی وکیفی منابع، تعالی امکانات، تجهیزات و بکارگیری فناوری های نوین اطلاعاتی در ارائه خدمات آموزشی پژوهشی به اعضای هیات علمی،اساتید،دانشجویان وسایر کاربران تحت پوشش خود کوشا باشد تا به عنوان فعال ترین و برترین کتابخانه پزشکی بیمارستانی  شناخته شود.

مأموریت برنامه ای عملگرا و واقعی است؛ که هدف و فلسفه خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی را بیان میکند. در تدوین مأموریت به موارد زیر توجه میشود:
الف- بیانیه مأموریت چشم انداز کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی را به طور واضح مشخص کند
ب- مأموریت در همکاری با مدیریت کتابخانه، کارکنان و کاربران تدوین میشود و توسعه می یابد
پ- مأموریت در ارتباط با تمامی کارکنان کتابخانه و کاربران است و به طور منظم بررسی میشود
ت- مأموریت دربرگیرنده نیازهای کاربران است
ماموریت های کتابخانه مرکز عبارتند از :
الف)حفظ ارزش های والای انسانی وتکریم مراجعه کنندگان
ب)رعایت اداب و اخلاق حرفه ای کتابداری در ارائه خدمات
ج)فراهم اوری مجموعه ای غنی از منابع چاپی و الکترونیکی
د)استفاده از فناوری ها و شیوه های کارآمد در ارائه خدمات
ه)تخصص کارشناس مسئول کتابخانه در استفاده از فناوری اطلاعات
و)راهنمایی و کمک در نگارش مقالات و پژوهش های حوزه پزشکی وپیراپزشکی

 

برنامه ریزی راهبردی :

برنامه ریزی راهبردی فرایندی ساختاریافته، به منظور اجرای خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی است.اطلاعات موردنیاز برای برنامه راهبردی از طریق شناسایی کاربران، ارزیابی و تحلیل نیازهای آنها، ارزیابی محیط داخلی و خارجی کتابخانه و تجزیه و تحلیل روندهای مربوطه تأمین میشود. این برنامه به شناسایی وتوصیف راهبردهایی میپردازد که منابع انسانی، مالی، فنی و فیزیکی موردنیاز برای پاسخگویی به نیازهای کنونی و آینده، جهت رسیدن به بهترین خدمات برای کاربران را شناسایی، گردآوری و اولویت بندی میکنند
برنامه راهبردی به منظور توسعه مطلوب خدمات آینده ی کتابخانه، راهبردهای مؤثری تعیین میکند، به گونه ای که بازتابی از اهداف، وظایف و به طور کلی نوآوری های سازمانی باشند. مدل های برنامه ریزی راهبردی بسیاری وجود دارد، کتابخانه باید با رویکرد سازمان مادر خود راهبری شودهدف برنامه راهبردی ارائه خدمات به کاربران و ذی نفعان بر اساس رسالت و چشم انداز سازمان مادر است.در تدوین اهداف برنامه راهبردی موارد توصیه شده به شرح زیر است:
الف- شناسایی ذی نفعان و نیازهای آنها
ب- تجزیه و تحلیل راهبردی برای شناسایی مسائل مهم در جهت موفقیت کتابخانه و خدمات اطلاعاتی
پ- تعیین چشم اندازها و مأموریتها
ت- تعیین اهداف کلی و اهداف عینی
ث- تدوین یک برنامه عملیاتی
ج- منابع انسانی، مالی، فیزیکی و فناوری
چ- بهبود کیفیت خدمات
ح- پیشبینی تغییرات محیطی و فناوری
خ- نظارت و ارزیابی

تدوین و زمانبندی:

برنامه ریزی راهبردی برای سه الی پنج سال زیر نظر شورای سیاستگذاری و تخصصی سازمان مادر با همکاری ذی نفعان تدوین میشود. در تدوین این برنامه ارزیابی نیازهای آتی کاربران مورد توجه قرار میگیرد.Template settings