بیانیه رسالت :

کتابخانه بیمارستان مکانی است شامل منابع اطلاعاتی چاپی و الکترونیک که برای ارائه خدمت به کاربران تخصصی در راستای ارتقاء مراقبت از بیمار و سطح سلامت راه اندازی شده است.خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی توسط کتابدار متخصص با استفاده از فناوریهای نوین برای ارتقاء سطح مراقبت از بیماران ارائه میگردد.کتابخانه بیمارستان مطابق با رسالت و شرح وظایف سازمانی ابلاغ شده از سوی سازمان مادر، مأموریت دارد تا کاربران و نیازهای آنها را شناسایی نموده و بر اساس آن خدمات موردنیاز را فراهم سازد.مدیریت کتابخانه چشم انداز، خط مشی و فرایندهای مرتبط با خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی را برای کارکنان کتابخانه، کاربران و ذی نفعان تبیین نموده و آن را به صورت یک بیانیه مکتوب به اطلاع آنها می- رساند.کتابخانه بیمارستان مأموریت دارد تا خدمات کتابخانه واطلاع رسانی پزشکی را در راستای ارتقاء سطح مراقبت از بیمار و تأمین نیازهای اطلاعاتی کاربران با استفاده از فناوری های نوین فراهم نماید.کتابخانه با ارائه خدمات اطلاعاتی به روز، نیاز به اطلاعات مبتنی بر شواهد پزشکی کاربران خود را به طور کارآمد و مؤثر پاسخگو است.رسالت کتابخانه بیمارستان و خدمات اطلاع رسانی پزشکی، تأمین و دسترس پذیری منابع اطلاعاتی بالینی روزآمد برای کاربران شامل پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان، دانشجویان و پژوهشگران جهت ارتقاء کیفیت مراقبت از بیمار است.بخشی از خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی در راستای تأمین نیاز اطلاعاتی بیماران و خانواده های آنها ارائه میشود. اهداف کتابخانه بیمارستان بر اساس رسالت ، چشم انداز  و برنامه راهبردی برای بازه زمانی سه تا پنج سال آینده، تعیین میشوند.این اهداف بر مبنای چشم انداز ارائه خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی توسعه می یابند. لازم است اهداف با توجه به پیشبینی توسعه کتابخانه بیمارستان با در اختیار داشتن امکانات موجود پاسخگوی نیازهای آتی باشد.

Template settings