برنامه ریزی راهبردی :

برنامه ریزی راهبردی فرایندی ساختاریافته، به منظور اجرای خدمات کتابخانه و اطلاع رسانی پزشکی است.اطلاعات موردنیاز برای برنامه راهبردی از طریق شناسایی کاربران، ارزیابی و تحلیل نیازهای آنها، ارزیابی محیط داخلی و خارجی کتابخانه و تجزیه و تحلیل روندهای مربوطه تأمین میشود. این برنامه به شناسایی وتوصیف راهبردهایی میپردازد که منابع انسانی، مالی، فنی و فیزیکی موردنیاز برای پاسخگویی به نیازهای کنونی و آینده، جهت رسیدن به بهترین خدمات برای کاربران را شناسایی، گردآوری و اولویت بندی میکنند
برنامه راهبردی به منظور توسعه مطلوب خدمات آینده ی کتابخانه، راهبردهای مؤثری تعیین میکند، به گونه ای که بازتابی از اهداف، وظایف و به طور کلی نوآوری های سازمانی باشند. مدل های برنامه ریزی راهبردی بسیاری وجود دارد، کتابخانه باید با رویکرد سازمان مادر خود راهبری شودهدف برنامه راهبردی ارائه خدمات به کاربران و ذی نفعان بر اساس رسالت و چشم انداز سازمان مادر است.در تدوین اهداف برنامه راهبردی موارد توصیه شده به شرح زیر است:
الف- شناسایی ذی نفعان و نیازهای آنها
ب- تجزیه و تحلیل راهبردی برای شناسایی مسائل مهم در جهت موفقیت کتابخانه و خدمات اطلاعاتی
پ- تعیین چشم اندازها و مأموریتها
ت- تعیین اهداف کلی و اهداف عینی
ث- تدوین یک برنامه عملیاتی
ج- منابع انسانی، مالی، فیزیکی و فناوری
چ- بهبود کیفیت خدمات
ح- پیشبینی تغییرات محیطی و فناوری
خ- نظارت و ارزیابی

تدوین و زمانبندی:

برنامه ریزی راهبردی برای سه الی پنج سال زیر نظر شورای سیاستگذاری و تخصصی سازمان مادر با همکاری ذی نفعان تدوین میشود. در تدوین این برنامه ارزیابی نیازهای آتی کاربران مورد توجه قرار میگیرد.

برنامه عملیاتی کتابخانه:

اهداف عملیاتی در برنامه راهبردی توسط یک یا چند اقدام یا وظیفه پشتیبانی میشوند. این برنامه به طور سالیانه توسعه پیدا میکند و با بودجه کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی مرتبط است.برنامه عملیاتی همچنین به عنوان برنامه اجرایی، برنامه تجاری، برنامه عملکردی یا برنامه سالیانه شناخته شده است.برنامه عملیاتی باید مشخص کند که:
الف- چه کسی مسئول اجرای کلی برنامه است؟
ب- چه کسی مسئول دستیابی به هر هدف کلی و هدف عملیاتی است؟
پ- چه کسی مسئول کنترل اجرای برنامه است و بر اساس نتایج قادر به تصمیم گیری است؟
ت- چگونه اجرای برنامه و ارزیابی آن گزارش میشود و گزارش به چه شخصی ارائه میشود؟
هر یک از اهداف عملیاتی باید توسط یک یا چند اقدام یا وظیفه پشتیبانی شوند برنامۀ عملیاتی هر یک از این اقدامات یا وظایف را تشریح کرده و مشخص میکند:
الف- چه کسی مسئول اجرای وظیفه محوله است؟
ب- در چه مدت زمانی وظیفه تعیین شده باید انجام شود؟
پ- منابع موردنیاز برای اجرای وظیفه محوله چیست؟ 

اهداف کوتاه مدت کتابخانه :

۱)تغییر فرایند امانت کتاب از دستی به سیستمی

۲)ثبت اطلاعات کتب لاتین و فارسی در نرم افزار آذرسا

۳)فعال نمودن عضویت و ثبت نام اعضا در نرم افزار کتابخانه

۴)ارتقاء کمی و کیفی منابع کتابخانه اعم از چاپی و الکترونیکی

۵)برگزاری کارگاهع های آموزشی مستمر

۶)همکاری با سایر کتابخانه های پزشکی

اهداف بلندمدت کتابخانه :

۱)مجهز نمودن کتابخانه به سیستم و تجهیزات نوین

۲)طراحی و عملیاتی نمودن استفاده از کارت عضویت هوشمند برای تمامی اعضا

۳)فراهم اوردن امکانات جهت استفاده کاربران از مواد دیداری و شنیداری

۴)انتقال کتابخانه به مکان و فضای مناسب

Template settings