برنامه عملیاتی کتابخانه:

اهداف عملیاتی در برنامه راهبردی توسط یک یا چند اقدام یا وظیفه پشتیبانی میشوند. این برنامه به طور سالیانه توسعه پیدا میکند و با بودجه کتابخانه و خدمات اطلاع رسانی مرتبط است.برنامه عملیاتی همچنین به عنوان برنامه اجرایی، برنامه تجاری، برنامه عملکردی یا برنامه سالیانه شناخته شده است.برنامه عملیاتی باید مشخص کند که:
الف- چه کسی مسئول اجرای کلی برنامه است؟
ب- چه کسی مسئول دستیابی به هر هدف کلی و هدف عملیاتی است؟
پ- چه کسی مسئول کنترل اجرای برنامه است و بر اساس نتایج قادر به تصمیم گیری است؟
ت- چگونه اجرای برنامه و ارزیابی آن گزارش میشود و گزارش به چه شخصی ارائه میشود؟
هر یک از اهداف عملیاتی باید توسط یک یا چند اقدام یا وظیفه پشتیبانی شوند برنامۀ عملیاتی هر یک از این اقدامات یا وظایف را تشریح کرده و مشخص میکند:
الف- چه کسی مسئول اجرای وظیفه محوله است؟
ب- در چه مدت زمانی وظیفه تعیین شده باید انجام شود؟
پ- منابع موردنیاز برای اجرای وظیفه محوله چیست؟ 

اهداف کوتاه مدت کتابخانه :

۱)تغییر فرایند امانت کتاب از دستی به سیستمی

۲)ثبت اطلاعات کتب لاتین و فارسی در نرم افزار آذرسا

۳)فعال نمودن عضویت و ثبت نام اعضا در نرم افزار کتابخانه

۴)ارتقاء کمی و کیفی منابع کتابخانه اعم از چاپی و الکترونیکی

۵)برگزاری کارگاهع های آموزشی مستمر

۶)همکاری با سایر کتابخانه های پزشکی

اهداف بلندمدت کتابخانه :

۱)مجهز نمودن کتابخانه به سیستم و تجهیزات نوین

۲)طراحی و عملیاتی نمودن استفاده از کارت عضویت هوشمند برای تمامی اعضا

۳)فراهم اوردن امکانات جهت استفاده کاربران از مواد دیداری و شنیداری

۴)انتقال کتابخانه به مکان و فضای مناسب

Template settings